top of page


תקנון ותנאי שימוש באתר האגודה התאוסופית בישראל
 


1.    מבוא           
הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של האגודה התאוסופית בישראל  ע"ר 58-016-869-8 (להלן: "האגודה"), על תכניו והשירותים הניתנים בו, מהווים הסכמה מראש לכל התנאים הקבועים בתקנון זה.

2.   הגדרות      
2.1.  "האתר" -   אתר האינטרנט של האגודה שכתובתו: http://www.theosophia.co.il/
2.2.  "החוק" -  חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג- 2013.
2.3.  "התקנון"-  תקנון אתר האינטרנט כמפורט במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי האגודה.
2.4. "רישום לאתר"-  הזנת פרטים אישיים של לקוח בטופס המיועד לכך באתר.
 
3.   הוראות שימוש באתר
3.1.  אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
3.2.  במסגרת הליך רכישת מוצרים באמצעות האתר, על הרוכש למסור פרטים אישיים שלו, ולבחור האם ברצונו לקבל מידע על אירועים וחדשות לכול ומידע על הטבות לחברי האגודה, בדואר האלקטרוני.
3.3   אין לרשום לאתר האינטרנט אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא ידיעתו.
3.4.  הרישום לאתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של הלקוח הרשום.
3.5.  לקוח שנרשם לאתר אחראי לעדכן את האגודה בכל שינוי שיחול בפרטיו האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו. האגודה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם האתר בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
3.6.  לקוח שאישר בעת מילוי "טופס פרטים אישיים" לקבל מהאגודה מידע על אירועים וחדשות בדואר אלקטרוני, ייכנס למאגר הלקוחות של האגודה, ויקבל ממנה דואר אלקטרוני ומסרונים מעת לעת. אישור הלקוח לפי סעיף זה יהווה הסכמה לקבלת מידע פרסומי ושיווקי מהאגודה כאמור, לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. אישור זה יהיה בתוקף עד למועד ביטולו על ידי הלקוח, בהודעה מפורשת לאגודה.
3.7. אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע בניגוד לדין, ובפרט בניגוד לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרסם באתר או להעביר באמצעותו כל מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת או ברגשות הציבור, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
3.8. אין לאגודה ולהנהלת האתר כל אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי האתר,  ועם זאת הם יהיו רשאים למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל,  ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן למחוק תכנים כאלה.
3.9. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 
4.   הזמנת מוצרים באתר ואספקתם
4.1.  מובהר כי באתר מפורטים הפרטים הבאים: "מחיר קטלוגי"- המחיר הרגיל של המוצר ללא הנחה,  "מחיר באתר"- המחיר המוצע לצרכן לאחר ההנחות הניתנות באתר.
4.2.  המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, וכל רכישה באתר מחויבת בתשלום מע"מ כדין.
4.3.  כל רכישה באתר האינטרנט תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.  לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר.
4.4  בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע, ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי האגודה.  ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.
4.5. הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט תחויב ותישלח ללקוח רק לאחר איסוף המוצרים והכנתם למשלוח ללקוח. איסוף המוצרים ייעשה בהקדם האפשרי ולכל המאוחר בתוך 21 ימים מיום ביצוע ההזמנה. 
4.6.  האספקה תבוצע  בדואר רשום, באמצעות ובאחריות דואר ישראל, ועלות הדואר הרשות תתוסף למחיר המוצר. 
4.7 בביצוע הזמנה לחו"ל, ייתכן שיושתו על המוצר שהוזמן מיסים, היטלים ו/או תשלומים שונים החלים במדינה אליה הוזמן המוצר. תשלומים אלה יחולו על הלקוח בלבד.
4.8 האגודה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את המבצעים וההטבות המפורסמים באתר בכל עת,  על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות  לאחר פרסומם באתר האינטרנט.
4.9. מובהר כי המחירים המוצגים באתר מתעדכנים באמצעים ממוחשבים, ומטבע הדברים עשויות לחול תקלות במחיר המוצג, בשיוך למבצע מסוים וכיוצ"ב. ככל שיחולו תקלות כאמור, תהא רשאית האגודה לבטל את העסקה והמוצרים לא יישלחו ללקוח.

 
5.   מדיניות החלפת מוצרים שנרכשו באתר
5.1. בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של האגודה, ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, ניתן להחליף כל מוצר שנרכש באתר האינטרנט בכפוף לתנאים הבאים: (1)  המוצר במצב חדש  (2) ההחלפה נעשתה בתוך 30 ימים מיום הרכישה.
5.2 תמורת המוצרים שיוחזרו יינתן מוצר חלופי.
5.3 בקשה לבטל עסקה לרכישת מוצר שנרכש באתר האינטרנט ניתן להגיש בכל אחת מהדרכים הבאות: בשיחת טלפון למשרדי האגודה, באמצעות שליחת בקשה בכתב – באמצעות דואר רגיל, פקס או דוא"ל.
5.4. היה והלקוח עומד בתנאים לעיל, ההחזר יבוצע באופן שבו בוצע התשלום,  ובתוך 7 ימי עסקים ממועד הביטול.


 6.   קניין רוחני
6.1.  האגודה הינה בעלת מלוא הזכויות באתר האגודה, ובכל תכניו, לרבות - מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת האגודה בכתב ומראש.
6.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של האגודה, אלא אם האגודה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
 
7.   מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
7.1.    הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מלקוחות האתר במסגרת מילוי "טופס פרטים אישיים" באתר,  יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האגודה.
7.2   לקוחות המעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של האגודה ו/או המבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר - יודיעו על כך בכתב לאגודה.
 
8.   אחריות
8.1.    האגודה אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע, והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם, וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הם מעוניינים לשמור.
8.2.    האגודה ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו,  לתקלה או לשיבוש באתר ע"י צד ג' כלשהו, לרבות  בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר,  אשר ייגרמו לתקלה כלשהי אצל הלקוח, ואלו לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה, ולא יזכו את הלקוח בסעד או בזכות כלשהם. 

 
9.   דרכי התקשרות
דרכי ההתקשרות עם האגודה ו/או מנהל האתר, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פניה ישירה לאגודה באמצעות מייל  theosophia100@gmail.com  to@theosophia.co.il    טל' 037521259  פקס' 03613989.


10. כללי
10.1.האגודה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.  התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. 
10.2.האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, ומופנה לנשים וגברים כאחד.


אנו מאחלים לכם הנאה מרובה מהאתר ומהמוצרים המפורסמים בו !

מדיניות פרטיות
מדיניות החלפות וביטולים
bottom of page